Twatter removes Tony Bobulinski????

https://twitter.com/TonyBobulinski